kentsel dönüşüm avukatı

TİCARİ ALIM SATIMDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR

Ticari Satıma Dair Faturalar

Tacirler arası satım veyahut hizmet sonrasında düzenlenen faturaların TTK’nun 21. Maddesi
uyarınca malı veyahut hizmeti satın alan kişinin 8 gün içerisinde itiraz etmemesi halinde
içeriğini kabul etmiş sayılacağı yönündeki yeni TTK’nun 21/3.Maddesi eski TTK’nun
23/3.Maddesi ile birlikte değerlendirildiğinde;

Yasada olmadığı halde uygulamada fatura,

aa) Kapalı fatura; Faturanın alt kısmına yakın veya ortasında tanzim edenin unvan veya
isminin yanında kaşe ve imza atmak suretiyle tanzim edilirse, işbu fatura, Yargıtay
uygulamasına göre, verilen hizmet veya malın bedelinin ödendiğine karine teşkil eder. Bunun
aksini iddia eden, yasal delillerle iddiasını ispat etmekle mükelleftir.

bb) Açık fatura; Fatura tanzim edenin, isim ve adresinin bulunduğu fatura başlığına kaşe ve
imza atmak suretiyle tanzim edilirse, Yargıtay uygulamasına göre, işbu fatura, verilen hizmet
veya malın bedelinin ödenmediğine karine teşkil eder. Buna uygulamada açık fatura denir.
Fatura tek başına bir alacağın doğumuna esas teşkil edecek malın teslimi veya hizmetin
verildiğini göstermeyeceği için, malın teslimi ve hizmetin verildiği alacaklı tarafından
ispatlanmalıdır.

cc) İade Faturası; Bir faturanın borçlusu tarafından, kendi ticari defter ve kayıtlarına hataen
alındı veya satıma konu malın ayıplı olduğu gerekçesiyle, borçlu tarafından kendi ticari defter
ve kayıtlarına yapılan kaydın, ters işlemli yani malın iade edildiği veya hataen alındığı
belirtilerek, alacaklının kestiği fatura kadar veya değer düşüklüğü belirtilmek suretiyle,
kendisinin belirlediği bedel belirtilerek alacaklı aleyhine tanzim ettiği faturadır. Malın ayıplı
olduğunun veya iade edildiğinin, iade faturasının düzenleyen borçlunun ispat etmesi gerekir.
Ancak, malın ayıplı olduğuna dair iddiaların dinlenebilmesi için, TTK’nun 23/1-c maddesi
gereğince, 2 ve 8 günlük süreler içerisinde satıcıya ihbar edilmesi gerekir. İşbu iddia, (ihbar
mükellefiyeti) usulüne uygun olarak tanık ve diğer deliller ile borçlu tarafından ispat
edilmedikçe, mahkeme, ayıp iddiasını ayrıca inceleme yapılmaksızın itibar edemez.