Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması

Tapu tesis, iptal, tescil davaları açılması ve takibi

İpotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takibi

İntifa hakkı, geçit hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi

Yapı kooperatifi yönetim ve işlemleri

Ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi hizmetleri

Müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler

Kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu

Ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhlerinin yapılması