AV. AYTEKİN TETİK

ELEKTRONİK TEBLİGAT

ELEKTRONİK TEBLİGAT BİLGİLENDİRME KILAVUZU

E-TEBLİGAT ARTIK UYAPTA

 

UYAP uygulamalarında elektronik tebligat alt yapısı tamamlanarak 29.06.2015 tarihi itibariyle tüm Türkiye’de hizmete başlamıştır.

ELEKTRONİK TEBLİGAT NEDİR?

Tebligat Kanunu 7/a maddesi ve elektronik tebligat yönetmeliğine göre tebligat çıkarmaya yetkili merciler tarafından tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla gönderilen bildirimdir. Fiziki ortamda yapılan tebligatla aynı sonuçları doğurmaktadır.

 ELEKTRONİK TEBLİGATTAN KİMLER YARARLANABİLİR?

                Elektronik tebligat adresi alan tüm gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.

 ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ NASIL ALINIR?

                Elektronik tebligat adresi, aşağıdaki kayıtlı elektronik posta hizmeti sağlayıcılarından temin edilebilir.

 • Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü  (PTT)
 • TNB Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı ve Ticaret A.Ş. (TNB KEPHS)
 • TÜRKKEP Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı ve Ticaret A.Ş. (TÜRKKEP)
 • Intertech Bilgi İşlem Ve Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi (INTERKEP)
 • Efinans Elektronik Ticaret Ve Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi

ELEKTRONİK TEBLİGATIN FAYDALARI NELERDİR?

 1. Fiziki ortamda haftalar süren tebligat işlemi, elektronik ortamda saniyeler içinde tamamlanmaktadır. Tebligat elektronik ortamda okunmadığı takdirde beşinci gün sonunda okunmuş sayılmaktadır.
 2. Fiziki ortamda tebligat ücreti 9,00-TL iken elektronik ortamda 4,50-TL olarak belirlenmiştir.
 3. Elektronik ortamda tebligat yapıldığı takdirde hiçbir çıktı alınmayacağı için doğanın korunmasına fayda sağlanmış olacaktır.
 4. Elektronik ortamda yapılan gönderilerin ne zaman yapıldığı, göndericinin ve alıcının kim olduğu, gönderilen iletinin ve eklerinin ne olduğu aşamaları veri tabanında tutulmaktadır. Bu sayede gönderici taraf iletinin kendisi tarafından gönderilmediğini, alıcı taraf da kendisine ulaşmadığını ve iletim zamanını inkâr edememektedir.

ELEKTRONİK TEBLİGATI UYAP UYGULAMALARINDA NASIL KULLANIRIM?

Geçerli elektronik tebligat adresinizin yazışma adresi olarak kullanılması için

 • Avukatlar yönünden                  : E imza ile avukat portal sistemlerinden UYAP’a girilerek gerekli ayarlamaların yapılması,
 • Diğer kullanıcılar yönünden        : Dosyanızın bulunduğu yargı veya yardımcı birimlerine dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir.

ELEKTRONİK TEBLİGAT ZORUNLU MUDUR?

Elektronik tebligat, Tebligat Kanunu ve Elektronik Tebligat Yönetmeliği gereğince; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler için zorunludur. Ancak zorunlu bir sebeple elektronik tebligat yapılamaması halinde müteakip tebligatların elektronik ortamda yapılacağı belirtilerek diğer usullerle tebligat yapılabilir.
Gerçek kişiler ve diğer Tüzel kişiler için ise isteğe bağlıdır.

kentsel dönüşüm avukatı

TÜKETİCİ VEYA ŞİRKETLER THHK BAŞ VURMADAN DİREK İCRA TAKİBİ YAPAMAZ

T.C

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO : 2015/10571
KARAR NO : 2015/8738
KARAR TARİHİ : 18.03.2015

>KANUNDA BELİRLENEN MİKTARIN ALTINDA KALAN UYUŞMAZLIKLAR İÇİN İCRA TAKİBİ YAPILMADAN VEYA DAVA AÇILMADAN ÖNCE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE MÜRACAAT EDİLMESİ ZORUNLULUĞU – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

(4077 S. K. m. 22) (6502 S. K. m. 68, 70) (2004 S. K. m. 67) (ANY. MAH. 31.05.2007 T. 2007/53 E. 2007/61 K.)

ÖZET : Dava, Tüketici Hakem Heyeti Kararının iptali istemine ilişkindir. Tüketici sorunları hakem heyetine müracaat edildiği tarihte yürürlükte olan 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ile, davanın açıldığı tarihte ve karar tarihinde yürürlükte olan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddesinde belirlenen miktarın altında kalan uyuşmazlıklar için, icra takibi yapılmadan veya dava açılmadan önce tüketici hakem heyetine müracaat edilmesi zorunludur. Tüketici hakem heyetine müracaat edilip uyuşmazlıkla ilgili olarak bir karar almadan icra takibi yapılamayacağı gibi, tüketici mahkemesinde de dava açılamaz. Buna rağmen icra takibi yapılması ve icra takibine itiraz edilmesi halinde ise, itirazın iptali istemiyle tüketici hakem heyetine müracaat edilemez. Mahkemece, tüketici hakem heyetinin, itirazın iptaline ilişkin istem hakkında karar verme yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle tüketici hakem heyeti kararının iptaline karar verilmesi gerekirken, tüketici hakem heyetinin bu konuda karar verme yetkisinin olup olmadığı da tartışılmaksızın karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

DAVA: Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR: Davacı, davalıyla konut kredisine ilişkin sözleşme imzalandığını, davalının kredi kullanımı öncesinde ödediği 850 TL ipotek tesis ve ekspertiz ücretinin tahsili için icra takibi yaptığını, itiraz üzerine davalının Şanlıurfa Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurarak itirazın iptalini istediğini, Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 21.04.2014 tarih ve 2013/1751 sayılı kararı ile; itirazın iptaliyle takibin devamına karar verildiğini, Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin, mahkemenin yerine geçerek itirazın iptaline karar veremeyeceğini ileri sürerek, Şanlıurfa Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin 21.04.2014 tarih ve 2013/1751 sayılı kararının iptalini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş, karar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına temyiz edilmiştir.

Dava, Tüketici Hakem Heyeti Kararının iptali istemine ilişkindir.

Taraflar arasında konut kredisi sözleşmesi bulunduğu ve davacı banka tarafından 850 TL masraf alındığı hususu uyuşmazlık konusu değildir. Uyuşmazlık, tüketici sorunları hakem heyetinin görev alanına giren bir uyuşmazlıkla ilgili olarak hakem heyetine müracaat etmeksizin icra takibi yapılıp yapılamayacağı, icra takibinin yapılması halinde de tüketici sorunları hakem heyetinin itirazın iptaliyle takibin devamına ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin karar verme yetkisinin bulunup bulunmadığı hususundadır.

Tüketici Sorunları Hakem Heyetine müracaatın yapıldığı tarihte yürürlükte olan 4077 sayılı yasanın 22 nci maddesinin beşinci fıkrasıyla, değeri 1.161,67 TL nin altında bulunan uyuşmazlıklarda Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvuru zorunluluğu getirilmiştir. Somut olayda, uyuşmazlık konusu asıl alacak 850 TL olduğuna göre, davalının icra takibi yapmadan önce tüketici sorunları hakem heyetine müracaatı zorunludur.

Uyuşmazlığın değeri itibariyle tüketici hakem heyetinin görev alanına girmesine rağmen tüketici hakem heyetine müracaat etmeksizin icra takibi yapılması ve icra takibine itiraz edilmesi halinde itirazın iptali isteminin nereden isteneceği hususunda, 28.05.2014 tarihinden önce yürürlükte bulunan 4077 Sayılı Kanunda ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 Sayılı Kanunda özel bir düzenleme yapılmamıştır.

Doktrinde bir kısım yazarlar tarafından, uyuşmazlığın değeri itibariyle tüketici hakem heyetinin görev alanına girmesine rağmen tüketici hakem heyetine müracaat etmeksizin icra takibi yapılması ve icra takibine itiraz edilmesi halinde itirazın iptali istemlerinin tüketici hakem heyeti tarafından incelenmesi gerektiği ileri sürülmektedir.

Ancak, bu konuda sağlıklı bir sonuca ulaşabilmek için itirazın iptali davasının düzenlendiği yasa maddelerinin ve tüketici hakem heyetinin niteliğine ilişkin yüksek yargı kararlarının incelenmesi gerekir.

İtirazın iptali davası, 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunun 67 nci maddesinde düzenlenmiştir. İcra ve İflas Kanunun 67 nci maddesine göre; takip talebine itiraz edilen alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içinde mahkemeye başvurarak, genel hükümler dairesinde alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini dava edebilir. Yasadaki bu açık hüküm nedeniyle itirazın iptali ancak mahkemeden istenebilir. İtirazın iptaline ilişkin istem hakkında karar verme yetkisi mahkemede olduğuna göre, tüketici hakem heyetinin mahkeme niteliğinde olup olmadığının tartışılması gerekir.

Anayasa Mahkemesinin 31/05/2007 tarih ve 2007/53 esas, 2007/61 karar sayılı kararı ile; yargı yetkisini Türk Milleti adına kullanacak olan bir merciin mahkeme olarak kabul edilmesi için kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usullerinin yasayla itirazı düzenlenmesi, karar organlarının hakimlerden teşekkül etmesi, yargılama tekniklerini uygulayarak ve genelde dava yoluyla uyuşmazlıkları ve anlaşmazlıkları çözümlemekle görevli olması, görev yapan üyelerin atanmalarının, hak ve ödevlerinin, emekliye ayrılmalarının, Anayasa’nın öngördüğü mahkemelerin bağımsızlığı ve hakim teminatı esaslarına göre düzenlenmiş olması ve Anayasa’da sayılan ve başında bir yüksek mahkemenin bulunduğu yargı düzenlerinden birinde yer almasının gerekli olduğu, Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin ise, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un değişik 22 nci maddesine göre, illerde Sanayi ve Ticaret İl Müdürü veya görevlendireceği bir memur, ilçelerde kaymakam veya görevlendireceği bir memur başkanlığında, belediye, baro, ticaret ve sanayi odasıyla esnaf ve sanatkar odası ve tüketici örgütlerinden seçilerek görevlendirilecek beş kişiden oluştuğu, Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin, yargı organlarının ve mensuplarının Anayasa’da belirtilen niteliklerine sahip olmadığı gerekçesiyle “mahkeme” niteliği taşımadığına karar verilmiştir. Buna göre, tüketici sorunları hakem heyeti mahkeme niteliğinde değildir.

Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, tüketici sorunları hakem heyetine müracaat edildiği tarihte yürürlükte olan 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22 nci maddesi ile, davanın açıldığı tarihte ve karar tarihinde yürürlükte olan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68 inci maddesinde belirlenen miktarın altında kalan uyuşmazlıklar için, icra takibi yapılmadan veya dava açılmadan önce tüketici hakem heyetine müracaat edilmesi zorunludur.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 70/2 nci maddesinde, il ve ilçe tüketici hakem heyetlerinin verdiği kararların tarafları bağlayacağı ve İcra ve İflas Kanunu’nun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlere göre yerine getirileceği hükme bağlanmıştır. Buna göre, verdiği karar ilamlı icra yoluyla takibi mümkün olan Tüketici Hakem Heyetine müracaat etmeden ilamsız icra takibi yapmakta tüketicinin hukuki yararı yoktur. Bu durumda tüketici hakem heyetine müracaat edilip uyuşmazlıkla ilgili olarak bir karar almadan icra takibi yapılamayacağı gibi, tüketici mahkemesinde de dava açılamaz. Buna rağmen icra takibi yapılması ve icra takibine itiraz edilmesi halinde ise, itirazın iptali istemiyle tüketici hakem heyetine müracaat edilemez.

Bu halde de, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesindeki açık hüküm nedeniyle tüketici mahkemesinin, uyuşmazlığın esasıyla ilgili karar verme yetkisi bulunmamaktadır.

Hal böyle olunca mahkemece, tüketici hakem heyetinin, itirazın iptaline ilişkin istem hakkında karar verme yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle tüketici hakem heyeti kararının iptaline karar verilmesi gerekirken, tüketici hakem heyetinin bu konuda karar verme yetkisinin olup olmadığı da tartışılmaksızın yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına temyiz talebinin kabulü ile; Şanlıurfa 1.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 26.11.2014 tarih ve 2014/484 esas 2014/686 karar sayılı kararının sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına BOZULMASINA, 18.03.2015 tarihinde oybirliği ile, karar verildi. 

kentsel dönüşüm avukatı

Dava Türüne Göre Nispi Ve Maktu Harç Listesi

DAVA VE HARÇ TÜRLERİ

Alacak (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Adi Ortaklık Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Altsoyun Denkleştirmesinden Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Bağış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Bağıştan Dönme Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Bedava Kullandırma Sözleşmesi Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Birden Fazla Parselde Kurulu Sitelere Ait Uyuşmazlıklar) – Nispi Harç
Alacak (Cari Hesap Veya Ticari Kredi Sözleşmesi Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Hava Taşımacılığından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Hayvan Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (İtibar Mektubu Ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan Sebepsiz İktisap Nedeniyle) – Nispi Harç
Alacak (Kaptanın Yetki Ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Kefalet Sözleşmesi Kaynaklı Rücuen) – Nispi Harç
Alacak (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Kira Alacağı) – Nispi Harç
Alacak (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Kooperatif Üyeliğinin Sona Ermesi Nedeniyle) – Nispi Harç
Alacak (Kooperatif Yön. ve Dnt. K. Üyelerinin Sorumluluğundan Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Kumar Ve Bahis Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Okutma Öğretme Giderlerinin Tahsili) -Harca Tabi değil
Alacak (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Taşınmaz Alım-Satımı Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari İşletme Rehninden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Mümessillik Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Niteliteki Kefalet Sözleşmesi Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) – Nispi Harç
Alacak (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Tüketicinin Açtığı Abone Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Uluslarası Hava Taşımacılığından Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Vade Farkından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Yedieminlik Ücreti) – Nispi Harç
Araç Mülkiyetinin Tesbiti Ve Tescili – Nispi Harç
Borca İtiraz (Kayyım Tayini İstemli) -Harca Tabi değil
Borca İtiraz (Resmi Makamlarca Açılan Dağılmış Sayılmanın Tespiti İstemli) -Harca Tabi değil
Borca İtiraz (Şahıslarca Açılan Dağılmış Sayılmanın Tespiti İstemli) – Maktu Harç
Çek İptali (Hasımlı) – Nispi Harç
Çek İptali (Hasımsız) – Maktu Harç
Deniz Ticaret – Maktu Harç
Deniz Ticaret (Deniz Taşımacılığı Kaynaklı) – Nispi Harç
Dernek – Maktu Harç
Dernek (Derneğin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespiti) -Harca Tabi değil
Dernek (Üyelik Aidatının Tahsili İstemli) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Banka Teminat Mektubundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Geçit Hakkına Elatmanın Önlenmesi) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Kamulaştırmasız El Koyma Nedeniyle) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Kaynak Hakkına Elatmanın Önlenmesi) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Mecra İrtifakına Elatmanın Önlenmesi) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesine Dayalı) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Satın Almaya Dayalı) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Suya El Atmanın Önlenmesi) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Tapu Tahsisi Belgesine Dayalı) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Tapulu Taşınmazda) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Tapulu Taşınmazda Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Tapulu Taşınmazda Yararlanma Anlaşmasına Aykırılık Nedeniyle) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Taşınmazın Orman Nitleğinin Çekişmeli Olması Nedeniyle) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Taşkın İnşaat Nedeniyle) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Üst Hakkına Elatmanın Önlenmesi) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Yükleniciden Bağımsız Bülüm Alımına Dayalı) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Zilyet Olunan Taşınmaza) – Nispi Harç
Eser Sözleşmesi – Nispi Harç
Garanti Sözleşmesi – Nispi Harç
Geçit Hakkı – Nispi Harç
Geçit Hakkı Kurulması – Nispi Harç
Hakem Tayini – Maktu Harç
Hakemin Reddi – Nispi Harç
Haksız İşgal Nedenli – Nispi Harç
Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil) – Nispi Harç
Hazine Ve Genel Bütçeye Tabi Kuruluşlar Tarafından Açılan Yüzölçümünün Düzeltilmesi İstemli -Harca Tabi değil
Husumete İzin -Harca Tabi değil
İflas (İflasın Ertelenmesi) – Maktu Harç
İhalenin Feshi – Maktu Harç
İhalenin Feshi (Ortaklığın Giderilmesi Nedeniyle) – Maktu Harç
İpotek – Nispi Harç
İpotek (İpoteğin Kaldırılması (Fekki)) – Nispi Harç
İpotek (Terkin İstemli) – Nispi Harç
İpotek (Tescil İstemli) – Nispi Harç
İstihkak – Nispi Harç
İstihkak (Miras Sebebiyle) – Nispi Harç
İstihkak (Taşınır Mal Haczinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İstirdat – Nispi Harç
İstirdat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İstirdat (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan) – Nispi Harç
İstirdat (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İstirdat (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İstirdat (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) – Nispi Harç
İstirdat (Ticari Satımdan Kaynaklanan) – Nispi Harç
İstirdat (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) – Nispi Harç
İtirazın İptali – Nispi Harç
İtirazın İptali (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (İtibar Mektubu Ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Kaptanın Yetki Ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari İşletme Rehninden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Mümessillik Kaynaklı) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan ( S.K.Hariç)) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Kambiyo Senetlerinin İptali – Nispi Harç
Kambiyo Senetlerinin İptali (Zayi Nedeniyle) – Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Arsa Paylarının Düzeltilmesi) – Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Bağımsız Bölüm Mülkiyetinin Devri) – Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Bağımsız Bölüme Giriş İzni Verilmesi İstemli) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Bağımsız Bölümün Yasak İşlerde Kullanılmasının Önlenmesi İstemli) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Defter Ve Belgelerin Teslimi İstemli) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Eski Hale Getirme İstemli) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Gecikme Tazminatı İstemli) – Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Giriş İzni Yüzünden Bağımsız Bölümde Oluşan Zararın Tazmini İstemli) – Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (İlave Bağımsız Bölümün Tescili İstemli) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (İmar Yasasına Göre Ortaklaştırılan Taşınmazda Ortaklığın Giderilmesi İstemli) – Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Kullanırken Verilen Rahatsızlığın Giderilmesi) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Meskenin İşyeri Olarak Kullanılmasının Önlenmesi İstemli) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Gider Alacağına İlişkin İcra Takibine İtirazın İptali İstemli) – Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Gider Alacağının Tahsili İstemli) – Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Yerlere Elatmanın Önlenmesi İstemli) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Yerlere Verilen Zararın Tahsili İstemli) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortaklığın Giderilmesi) – Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Özel Amaca Tahsisli Ortak Yerlerin Boşaltılması İstemli) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Projeye Aykırılığın Eski Hale Getirilmesi) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Yönetici Atanması İstemli) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Yöneticide Kalan Ortak Paranın Tahsili İstemli) – Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Yönetim Planının İptali) – Maktu Harç
Kaynak Hakkı Kurulması – Nispi Harç
Kayyım Atanması – Maktu Harç
Kayyım Atanması (Borçlu Mirasçıya Kayyım Tayini) – Maktu Harç
Kayyımın Kaldırılması – Maktu Harç
Kıymet Takdirine İtiraz – Maktu Harç
Kira – Nispi Harç
Kira (Kira Parasının Tesbiti İstemli) – Nispi Harç
Kira (Kiralananı Göstermeye İzin İstemli) – Nispi Harç
Kira Sözleşmesinin İptali – Nispi Harç
Kira (Uyarlama İstemli) – Nispi Harç
Kiracılık Sıfatının Tesbiti İstemli – Nispi Harç
Kiralananın Tahliyesi – Nispi Harç
Kiralananın Tahliyesi (Borçlar Yasasından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Kiralananın Tahliyesi (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Kiralananın Tahliyesi (Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Kiralananın Tahliyesi (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Kiralananın Tahliyesi ( Sayılı Kamu Konutları Yasasından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Kiralananın Tahliyesi ( Sayılı Yasadan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Mecra İrtifakı Kurulması – Nispi Harç
Menfi Tespit – Nispi Harç
Menfi Tespit (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (İtibar Mektubu Ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Kaptanın Yetki Ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Menfi Tespit İİK Kaynaklı) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari İlişkiden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari İşletme Rehninden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Mümessillik Kaynaklı) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan ( S.K.Hariç)) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Satımdan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Yurtiçi Hava Taşımacılığından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlağa Elatmanın Önlenmesi, Ecrimisil Ve Eski Hale Getirme Bedelinin Tahsili) – Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlağa Elatmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil) – Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlağa Elatmanın Önlenmesi Ve Kâl) – Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlak Sınırlandırmasının İptali Ve Aidiyetin Tespiti) – Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Mera Sınırlandırmasının İptali Ve Aidiyetin İptali) – Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi) – Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi, Ecrimisil Ve Eski Hale Getime Bedelinin Tahsili) – Nispi Harç
…Sulh Hukuk – Davaları alacak, iptal, kambiyo, menfi, Miras, Mülkiyet, sigorta, sözleşme, tapu tespit, uyuşmazlık….

Alacak (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Adi Ortaklık Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Altsoyun Denkleştirmesinden Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Bağış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Bağıştan Dönme Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Bedava Kullandırma Sözleşmesi Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Birden Fazla Parselde Kurulu Sitelere Ait Uyuşmazlıklar) – Nispi Harç
Alacak (Cari Hesap Veya Ticari Kredi Sözleşmesi Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Hava Taşımacılığından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Hayvan Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (İtibar Mektubu Ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan Sebepsiz İktisap Nedeniyle) – Nispi Harç
Alacak (Kaptanın Yetki Ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Kefalet Sözleşmesi Kaynaklı Rücuen) – Nispi Harç
Alacak (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Kira Alacağı) – Nispi Harç
Alacak (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Kooperatif Üyeliğinin Sona Ermesi Nedeniyle) – Nispi Harç
Alacak (Kooperatif Yön. ve Dnt. K. Üyelerinin Sorumluluğundan Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Kumar Ve Bahis Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Okutma Öğretme Giderlerinin Tahsili) -Harca Tabi değil
Alacak (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Taşınmaz Alım-Satımı Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari İşletme Rehninden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Mümessillik Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Niteliteki Kefalet Sözleşmesi Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) – Nispi Harç
Alacak (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Tüketicinin Açtığı Abone Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Uluslarası Hava Taşımacılığından Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Vade Farkından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Yedieminlik Ücreti) – Nispi Harç
Araç Mülkiyetinin Tesbiti Ve Tescili – Nispi Harç
Borca İtiraz (Kayyım Tayini İstemli) -Harca Tabi değil
Borca İtiraz (Resmi Makamlarca Açılan Dağılmış Sayılmanın Tespiti İstemli) -Harca Tabi değil
Borca İtiraz (Şahıslarca Açılan Dağılmış Sayılmanın Tespiti İstemli) – Maktu Harç
Çek İptali (Hasımlı) – Nispi Harç
Çek İptali (Hasımsız) – Maktu Harç
Deniz Ticaret – Maktu Harç
Deniz Ticaret (Deniz Taşımacılığı Kaynaklı) – Nispi Harç
Dernek – Maktu Harç
Dernek (Derneğin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespiti) -Harca Tabi değil
Dernek (Üyelik Aidatının Tahsili İstemli) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Banka Teminat Mektubundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Geçit Hakkına Elatmanın Önlenmesi) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Kamulaştırmasız El Koyma Nedeniyle) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Kaynak Hakkına Elatmanın Önlenmesi) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Mecra İrtifakına Elatmanın Önlenmesi) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesine Dayalı) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Satın Almaya Dayalı) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Suya El Atmanın Önlenmesi) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Tapu Tahsisi Belgesine Dayalı) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Tapulu Taşınmazda) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Tapulu Taşınmazda Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Tapulu Taşınmazda Yararlanma Anlaşmasına Aykırılık Nedeniyle) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Taşınmazın Orman Nitleğinin Çekişmeli Olması Nedeniyle) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Taşkın İnşaat Nedeniyle) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Üst Hakkına Elatmanın Önlenmesi) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Yükleniciden Bağımsız Bülüm Alımına Dayalı) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Zilyet Olunan Taşınmaza) – Nispi Harç
Eser Sözleşmesi – Nispi Harç
Garanti Sözleşmesi – Nispi Harç
Geçit Hakkı – Nispi Harç
Geçit Hakkı Kurulması – Nispi Harç
Hakem Tayini – Maktu Harç
Hakemin Reddi – Nispi Harç
Haksız İşgal Nedenli – Nispi Harç
Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil) – Nispi Harç
Hazine Ve Genel Bütçeye Tabi Kuruluşlar Tarafından Açılan Yüzölçümünün Düzeltilmesi İstemli -Harca Tabi değil
Husumete İzin -Harca Tabi değil
İflas (İflasın Ertelenmesi) – Maktu Harç
İhalenin Feshi – Maktu Harç
İhalenin Feshi (Ortaklığın Giderilmesi Nedeniyle) – Maktu Harç
İpotek – Nispi Harç
İpotek (İpoteğin Kaldırılması (Fekki)) – Nispi Harç
İpotek (Terkin İstemli) – Nispi Harç
İpotek (Tescil İstemli) – Nispi Harç
İstihkak – Nispi Harç
İstihkak (Miras Sebebiyle) – Nispi Harç
İstihkak (Taşınır Mal Haczinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İstirdat – Nispi Harç
İstirdat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İstirdat (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan) – Nispi Harç
İstirdat (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İstirdat (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İstirdat (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) – Nispi Harç
İstirdat (Ticari Satımdan Kaynaklanan) – Nispi Harç
İstirdat (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) – Nispi Harç
İtirazın İptali – Nispi Harç
İtirazın İptali (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (İtibar Mektubu Ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Kaptanın Yetki Ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari İşletme Rehninden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Mümessillik Kaynaklı) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan ( S.K.Hariç)) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Kambiyo Senetlerinin İptali – Nispi Harç
Kambiyo Senetlerinin İptali (Zayi Nedeniyle) – Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Arsa Paylarının Düzeltilmesi) – Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Bağımsız Bölüm Mülkiyetinin Devri) – Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Bağımsız Bölüme Giriş İzni Verilmesi İstemli) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Bağımsız Bölümün Yasak İşlerde Kullanılmasının Önlenmesi İstemli) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Defter Ve Belgelerin Teslimi İstemli) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Eski Hale Getirme İstemli) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Gecikme Tazminatı İstemli) – Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Giriş İzni Yüzünden Bağımsız Bölümde Oluşan Zararın Tazmini İstemli) – Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (İlave Bağımsız Bölümün Tescili İstemli) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (İmar Yasasına Göre Ortaklaştırılan Taşınmazda Ortaklığın Giderilmesi İstemli) – Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Kullanırken Verilen Rahatsızlığın Giderilmesi) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Meskenin İşyeri Olarak Kullanılmasının Önlenmesi İstemli) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Gider Alacağına İlişkin İcra Takibine İtirazın İptali İstemli) – Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Gider Alacağının Tahsili İstemli) – Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Yerlere Elatmanın Önlenmesi İstemli) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Yerlere Verilen Zararın Tahsili İstemli) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortaklığın Giderilmesi) – Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Özel Amaca Tahsisli Ortak Yerlerin Boşaltılması İstemli) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Projeye Aykırılığın Eski Hale Getirilmesi) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Yönetici Atanması İstemli) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Yöneticide Kalan Ortak Paranın Tahsili İstemli) – Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Yönetim Planının İptali) – Maktu Harç
Kaynak Hakkı Kurulması – Nispi Harç
Kayyım Atanması – Maktu Harç
Kayyım Atanması (Borçlu Mirasçıya Kayyım Tayini) – Maktu Harç
Kayyımın Kaldırılması – Maktu Harç
Kıymet Takdirine İtiraz – Maktu Harç
Kira – Nispi Harç
Kira (Kira Parasının Tesbiti İstemli) – Nispi Harç
Kira (Kiralananı Göstermeye İzin İstemli) – Nispi Harç
Kira Sözleşmesinin İptali – Nispi Harç
Kira (Uyarlama İstemli) – Nispi Harç
Kiracılık Sıfatının Tesbiti İstemli – Nispi Harç
Kiralananın Tahliyesi – Nispi Harç
Kiralananın Tahliyesi (Borçlar Yasasından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Kiralananın Tahliyesi (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Kiralananın Tahliyesi (Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Kiralananın Tahliyesi (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Kiralananın Tahliyesi ( Sayılı Kamu Konutları Yasasından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Kiralananın Tahliyesi ( Sayılı Yasadan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Mecra İrtifakı Kurulması – Nispi Harç
Menfi Tespit – Nispi Harç
Menfi Tespit (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (İtibar Mektubu Ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Kaptanın Yetki Ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Menfi Tespit İİK Kaynaklı) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari İlişkiden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari İşletme Rehninden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Mümessillik Kaynaklı) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan ( S.K.Hariç)) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Satımdan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Yurtiçi Hava Taşımacılığından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlağa Elatmanın Önlenmesi, Ecrimisil Ve Eski Hale Getirme Bedelinin Tahsili) – Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlağa Elatmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil) – Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlağa Elatmanın Önlenmesi Ve Kâl) – Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlak Sınırlandırmasının İptali Ve Aidiyetin Tespiti) – Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Mera Sınırlandırmasının İptali Ve Aidiyetin İptali) – Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi) – Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi, Ecrimisil Ve Eski Hale Getime Bedelinin Tahsili) – Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil) – Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi Ve Kal.) – Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Tapu İptali Ve Kışlak Olarak Sınırlandırma) – Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Tapu İptali Ve Mera Olarak Sınırlandırma) – Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Tapu İptali Ve Yayla Olarak Sınırlandırma) – Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Yayla Sınırlandırmasının İptali Ve Aidiyetin Tespiti) – Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Yaylaya Elatmanın Önlenmesi, Ecrimisil Ve Eski Hale Getirme Bedelinin Tahsili) – Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Yaylaya Elatmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil) – Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Yaylaya Elatmanın Önlenmesi Ve Kal.) – Nispi Harç
Miras Ortaklığına Temsilci Atanması – Maktu Harç
Mirasçılık Belgesi İstemi – Maktu Harç
Mirasçılık Belgesinin İptali – Maktu Harç
Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali – Maktu Harç
Mirası Reddinin İptali – Nispi Harç
Mirasın Gerçek Reddi – Maktu Harç
Mirasın Hükmen Reddi – Nispi Harç
Mirastan Feragat Nedeniyle Sorumluluktan Kurtulma – Nispi Harç
Muhdesat Aidiyetinin Tespiti – Nispi Harç
Mülkiyet – Nispi Harç
Mülkiyet (Paydaşlıktan Çıkarma İstemli) – Nispi Harç
Mülkiyet (Taşınır Maldan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Mülkiyet (Tespit İstemli) – Nispi Harç
Mülkiyet (Yönetim Giderlerinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Nafaka (Yardım Nafakasının Kaldırılması) – Nispi Harç
Orman -Harca Tabi değil
Orman (Hazine Veya İdarece Açılan Elatmanın Önlenmesi İstemli) -Harca Tabi değil
Orman (Hazine Veya İdarece Açılan Tapu İptal İstemli) -Harca Tabi değil
Orman (Şahıslarca Açılan Tapu İptal Ve Tescil İstemli) – Nispi Harç
Ortak Yerlerde Onarım Yapılması Gerektiğinin Tespiti İstemli – Maktu Harç
Ortak Yerlerde Yapılan Onarım Bedelinin Tahsili İstemli – Nispi Harç
Ortaklığın Giderilmesi – Maktu Harç
Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) – Maktu Harç
Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi) – Maktu Harç
Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli)(Basvurma Harcına Tabi)
Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) – Maktu Harç
Ölüme Bağlı Tasarruf – Nispi Harç
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirasçılıktan Çıkarma) – Nispi Harç
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirastan Feragat Duurumunda Geriverme İstemli) – Nispi Harç
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirastan Feragat Duurumunda Tenkis İstemli) – Nispi Harç
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirastan Feragat Sözleşmesinin İptali) – Maktu Harç
Ölüme Bağlı Tasarruf (Tenkis) – Nispi Harç
Ölüme Bağlı Tasarruf (Vasiyetnamenin İptali) – Nispi Harç
Satışa İzin – Maktu Harç
Sıra Cetveline İtiraz – Maktu Harç
Sigorta – Nispi Harç
Sigorta (Denizcilik Rizikosu Kaynaklı) – Nispi Harç
Sigorta (Hayat Sigortası Kaynaklı) – Nispi Harç
Sigorta (Kaza Sigortası Kaynaklı) – Nispi Harç
Sigorta (Mal Sigortası Kaynaklı) – Nispi Harç
Sigorta (Ristorno Hakkından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Sigorta (Sigorta Edilen Şeyin Temlikinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Sigorta (Sigortacının Aczinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Sigorta (Trafik Sigortası Kaynaklı) – Nispi Harç
Sigorta (Yangın Sigortası Kaynaklı) – Nispi Harç
Sigorta (Ziraat Sigortası Kaynaklı) – Nispi Harç
Sözleşmenin Uyarlanması – Nispi Harç
Tahkim (Hakem) – Nispi Harç
Tanıma Ve Tenfiz – Maktu Harç
Tapu İptali Ve Tescil – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Alım Hakkından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Bağıştan Rücu Hukuksal Nedeniyle) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Başkasının Taşınmazına Bina Yapımı Nedeniyle) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Çifte Tapu İddiasına Dayalı) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Devletin Hüküm Ve Tasarrufu Altındaki Yer İddiasına Dayalı) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Geri Alım Hakkından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Kıyı Kanunu Gereğince Açılan) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Kişilerce Orman Değildir İddiasıyla Açılan) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Kişilerce Özel Mülke Konu Olduğu İddiasıyla Açılan) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Köy Kanunundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Aykırılık Nedeniyle) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayalı) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Önalım Hakkından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Şirket Ortağının Ayni Sermaye Koyması Nedeniyle) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Takasa Dayalı) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Tapu Dışı Satın Almaya Dayalı) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Taşınmazın Orman Niteliğinin Çekişmeli Olması Nedeniyle) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Taşkın Bina Yapımı Nedeniyle) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) -Harca Tabi değil
Tapu İptali Ve Tescil (Yasal Mal Rejiminden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Yeni Arazi Oluşumundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Yükleniciden İşyeri Alımına Dayalı) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Yükleniciden Konut Alımı Nedeniyle) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Yükleniciden Konut Alımına Dayalı) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil ( Sayılı Kültür/Tabiat V.Koruma Kanunundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil ( Sayılı Yasaya Dayalı) – Nispi Harç
Tapu Kaydında Düzeltim – Maktu Harç
Tapu Kaydında Düzeltim (Kayıt Düzeltim İstemli) – Maktu Harç
Tapu Kaydında Düzeltim (Tapu Kaydında Dayanak Belgelere Aykırı Yazımın Düzeltimi) – Maktu Harç
Tapu Kaydında Düzeltim (Terkin İstemli) – Maktu Harç
Tapu Kaydında Düzeltim (Tespitten Önceki Hukuki Sebebe Dayalı Şerh İptali İstemli) – Nispi Harç
Tapu Kaydında Düzeltim (Yüzölçümü Düzeltilmesi) – Maktu Harç
Tapu Kaydındaki Şerhin Terkini – Maktu Harç
Tapusuz Taşınmaz Tescili – Nispi Harç
Tapusuz Taşınmaz Tescili (Hazinece Açılan) -Harca Tabi değil
Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) – Nispi Harç
Tasarrufun İptali (İİK Ve Devamı) – Nispi Harç
Taşınmaz Zilyetliğinin Tespiti – Nispi Harç
Tazminat – Nispi Harç
Tazminat (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Adam Çalıştıranın Sorumluluğundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Basınyoluyla Kişilik Haklarına Saldırıdan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Bina Sahibinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Çevre Hukukundan Kaynaklanan) -Harca Tabi değil
Tazminat (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Haksız İhtiyati Hacizden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Haksız İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Haksız Rekabetten Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Hayvan Sahibinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (İcra Görevlileri Kusurundan Kaynaklı Rücuen) -Harca Tabi değil
Tazminat (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (İtibar Mektubu Ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Kamu Görevleri Kaynaklı Rücuen) -Harca Tabi değil
Tazminat (Kaptanın Yetki Ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Kara Taşımacılığı Kaynaklı) – Nispi Harç
Tazminat (Kaynağa Zarar Vermekten Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Kişilik Haklarına Saldırı Nedenli) – Nispi Harç
Tazminat (Kişisel Durum Sicil Kaydı Tutulmasından Kaynaklı) – Nispi Harç
Tazminat (Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Kooperatif Üyeliğinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Kooperatif Yönetim Ve Denetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Mahkeme Kararının Yerine Getirilmemesi Kaynaklı) – Nispi Harç
Tazminat (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Özel Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Posta İdaresinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Posta Tekelini Bozmaktan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Sigorta Ödemesine Dayanan Rücuen) – Nispi Harç
Tazminat (Sözleşmeden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Şirket Yöneticilerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Tapu Sicillerinin Tutulması Kaynaklı Rücuen) -Harca Tabi değil
Tazminat (Tapunun Haksız Ele Geçirilmesi Nedenli) – Nispi Harç
Tazminat (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticaret Siciline Yalan Beyandan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari İşletme Rehninden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Mümessillik Kaynaklı) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan ( S.K.Hariç)) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Ünvanın Kullanılmasından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Trafik Kazası (Maddi Hasarlı) Nedenli) – Nispi Harç
Tazminat (Trafik Kazası (Ölüm) Nedenli) – Nispi Harç
Tazminat (Trafik Kazası Sonucu Ölüm Ve Yaralanmadan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Trafik Sigorta Sözleşmesi Kaynaklı Rücuen) – Nispi Harç
Tazminat (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Uluslar Arası Hava Taşımacılğı Kaynaklı) – Nispi Harç
Tazminat (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Yurtiçi Hava Taşımacılığı Kaynaklı) – Nispi Harç
Tazminat (Yurtiçi Hava Taşımacılığından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tereke -Harca Tabi değil
Tereke (Resmen Yönetilme Ve Tasfiye İstemli) – Maktu Harç
Tereke (Resmi Defter Tutulması İstemli) – Maktu Harç
Tereke (Tereke- C.Sav. Teslim İstemli) -Harca Tabi değil
Tereke (Tesbit İstemli) – Maktu Harç
Terekenin Borca Batık Olduğunun Tespiti – Nispi Harç
Tespit – Maktu Harç
Tespit (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan Kiracılığın Tespiti) – Nispi Harç
Tespit (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan Kiracılığın Tespiti) – Nispi Harç
Ticari Vedia Sözleşmesinden Kaynaklanan – Nispi Harç
Üst Hakkı Kurulması – Nispi Harç
Üst Hakkı Kurulması (İrtifak Hakkının Kaldırılması) – Nispi Harç
Üst Hakkı Kurulması (Üst Hakkından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Üst Hakkı Kurulması (Zorunlu Su Nedenli) – Nispi Harç
Vakıf – Maktu Harç
Vakıf (Tapu Sicilindeki Şerhin Kaldırılması İstemli) – Maktu Harç
Vasinin Görevinden Çekilmesi -Harca Tabi değil
Vasiyetname Açılması -Harca Tabi değil
Vesayet -Harca Tabi değil
Vesayet (Satışa İzin) -Harca Tabi değil
Yargılanmanın Yenilenmesi – Maktu Harç
Yargılanmanın Yenilenmesi (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Maktu Harç
Zilyetliğin Tesbiti Ve Korunması İstemli – Nispi Harç
Zilyetliğin Tesbiti Ve Korunması İstemli (Orman Niteliğini Yitiren Taşınmazlarla İlgili) – Nispi Harç
Zilyet Olunan Taşınmaza (İade İstemli) – Nispi Harç
Zilyet Olunan Taşınmaza (Korunma İstemli) – Nispi Harç
3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit – Maktu Harç
3204 SY’nın .41.md.si Uyarınca Yapılan Düzeltme İşleminin İptali – Maktu Harç
4721 Sayılı TMK Gereğince Tedavi Amaçlı Kişisel Koruma Kararı -Harca Tabi değil