Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Dönme

Kural olarak  eser  sözleşmelerinin  geçerliliği  hiçbir  şekle   bağlı  olmadığından  bu sözleşmelerden  dönmek isteyen  taraf, dönme  iradesini karşı  tarafa  bildirdiği  an , bozucu  yenlik  doğuran  bu hak (sözleşmeden  dönme  hakkı)  kendiliğinden  hükmünü  icra  eder.

Dönmenin  haklı  olup  olmadığı  ayrıca  açılacak  tazminat (eda) davasında tartışılır. Eser  sözleşmelerinin bir  türü olan “Arsa Payı Karşılığı  İnşaat Sözleşmeleri” , uygulamadaki  adıyla “Kat  Karşılığı  İnşaat Sözleşmeleri”  bedel  olarak  taşınmaz  mal  mülkiyetinin  geçirimi  borcunu da içerdiğinden  TMK 706. , BK 213,Noterlik K. 60, ve Tapu  K. 26. Maddeleri uyarınca  resmi  şekle bağlı  tutulmuştur. Başka  bir  anlatımla  arsa  payı  karşılığı  inşaat  sözleşmelerinin  geçerliliği , bu  sözleşmelerin  Noterde  “düzenleme” şeklinde  yapılmasına  bağlıdır. Dolayısıyla  bu sözleşmelerden dönmek isteyen  tarafın   eğer  karşı  taraf  dönmeyi  kabul  etmiyor ve  karşı  çıkıyorsa hakimin kararına  ihtiyaç  vardır.  O  halde  kat karşılığı  inşaat  sözleşmelerinden  dönme  iradesinin  karşı  tarafça  kabul  edilmesi  başka  bir  anlatımla   dönme  iradelerinin birleşmesi veya  fesih  davası üzerine mahkemece  sözleşmeden  dönmeye  hükmedilmesi  gerekir.

Kuşku  yok ki , kat  karşılığı  inşaat  sözleşmesinin  mahkemece  feshine  karar  verilmesi  halinde, yüklenici, arsa  sahibinin  malvarlığında  artı  bir değer  yaratmışsa  bu  değerlerin  iadesini  “sebepsiz zenginleşme”  hükümlerine  göre  talep  edilecektir.

Yani Arsa Payı Karşılığı inşaat sözleşmelerinde sözleşmenin feshi iki türlü olmaktadır. Birincisi, tarafların kendi aralarında anlaşmaları ile sözleşmeyi karşılıklı olarak fesih , İkinci de Mahkemeden alacakları karar ile olmaktadır.